Otvoren je natječaj kojim možete dobiti do 30 milijuna kuna!
EU informator Piše: Poduzetnički centar Solin

Otvoren je natječaj kojim možete dobiti do 30 milijuna kuna!

Poduzetnički centar Solin olakšava potragu za raspoloživim sredstvima

KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP

ROK ZA PODNOŠENJE: 31.12.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Mali i srednji poduzetnici, obrtnici

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje. Opravdani su troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju sljedeće troškove: priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač; troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva,

2. Potpore za savjetodavne usluge mogu se dodijeliti za troškove savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti i koje nisu vezane uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove: usluga upravljanja projektom; usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta; usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt); usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

3. Potpore za sudjelovanje na sajmovima, mogu se dodijeliti za troškove nastale za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

4. Potpore za usavršavanje se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

5. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, troškove vezane za implementaciju sustava grijanja i hlađenja te troškove vezani za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja.

IZNOS POTPORE: Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 300.000 kuna. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000,00 kuna.

IZVOR: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA PROGRAMIMA DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA U 2016. GODINI

ROK ZA PODNOŠENJE: 30.5.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

- izrada storylinea za tematske proizvode,

- istraživanje tržišta za portfelj tematskih proizvoda,

- izrada baze podataka za portfelj tematskih proizvoda,

 - osiguravanje resursa za provedbu,

- izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem tematskih proizvoda,

- izrada Internet pod stranice za portfelj tematskih proizvoda,

- izrada elektroničkog kataloga za portfelj tematskih proizvoda (u XML obliku),

- e-mailing za portfelj tematskih proizvoda,

- izrada vizuala za offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda,

- offline i online oglašavanje portfelja tematskih proizvoda (tisak, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje - portali, društvene mreže i dr.),

- organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste tour operatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude,

- sudjelovanje na tematskim B2B poslovnim radionicama za tematsku ponudu,

- nastupi na specijaliziranim/tematskim turističkim sajmovima i/ili na tematskim dijelovima općih turističkih sajmova (specijalizirani/tematski sajam ili tematski dio općeg turističkog sajma mora korespondirati sa tematskom ponudom za koju je odobrena potpora).

IZNOS POTPORE: Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku ovim Javnim pozivom može iznositi maksimalno 200.000,00 kn.

IZVOR: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-programima-DMK?Y2lcNDA0MyxwXDI0Mg%3d%3d 

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE PROJEKATA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA ZA POTPORE U 2016. GODINI

ROK ZA PODNOŠENJE: 3.6.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska, regionalna i lokalna samouprava, OPG/seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

MJERE:

MJERA 1. - PROGRAMI RAZVOJA I UNAPREĐENJA KLJUČNIH PROIZVODA U RAZDOBLJU PRED I POSEZONE

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. kulturni turizam (ulaganje u infrastrukturu i sadržaje kulturnih ustanova),

2. cikloturizam (ulaganje u infrastrukturu i opremu za odmorišta, bike servise, bike & bed smještaj),

3. pustolovni i sportski turizam (potrebna infrastruktura i oprema za izletišta, špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, igrališta),

4. poslovni turizam (ulaganje u infrastrukturu i nabava opreme za potrebe održavanja poslovnih skupova),

5. wellness i zdravlje ( izgradnja ili obnova vanjskih bazena tlocrtne površine od najmanje 30 m2 i unutarnje bazene tlocrtne površine od najmanje 20 m2 , wellness, oprema za fitness centre/teretane (sprave za vježbanje i dodatna oprema za vježbanje), oprema za studio za masažu, oprema za saune i oprema za wellness studio (masažni bazeni-whirlpool, ležaljke, stolovi, lampe i sl.) te dodatna oprema za wellness (kozmetika, ručnici, ogrtači i sl.),

6. gastro i eno turizam (ulaganje u kušaonice vina i drugih pića i gastroproizvoda, vinotočja, pokretne kuhinje za show cooking).

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore 50.000,00 kn, najviši iznos potpore 200.000,00 kn

MJERA 2. - PROGRAMI RAZVOJA TURISTIČKIH INICIJATIVA I PROIZVODA

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

1. razvoj, obnova i podizanje kvalitete smještajne ponude (izgradnja novih ili rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta - hotel, hostel, aparthotel, turistički apartmani i pansion), 2. izgradnja, obnova i opremanje kampova, kamp naselja, kampirališta i kamp odmorišta,

3. uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture (npr. izletišta, vidikovci, promatračnice, poučne pješačke staze, biciklističke, vinske i druge tematske staze, špilje, stijene za penjanje, golf vježbališta, plaže na jezerima, rijekama, šljunčarama, turistički brod, vlak i dr.).

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore 50.000,00 kn, najviši iznos potpore 200.000,00 kn

MJERA 3. - PROGRAMI ZA RAZVOJ PONUDE S VEĆOM DODANOM VRIJEDNOŠĆU

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI: podizanje kvalitete smještajnih objekata i uređenje/izgradnja dodatnih sadržaja uz smještajne objekte (npr. uvođenje sustava za grijanje i/ili hlađenje u smještajne objekte, ugradnja dizala u smještajne objekte, dodatni sadržaji uz bazene, bazeni za djecu, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu, sadržaji i/ili elementi pristupačnosti za osobe s invaliditetom).

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore 50.000,00 kn Najviši iznos potpore 200.000,00 kn

IZVOR: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcNDA0NSxwXDI0Mg%3d%3d 

OGRANIČENI POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKTA FINANCIRANJE PROVEDBE INVESTICIJSKIH PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA MANJE DIJELOVE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE/ODVODNJE BR. EN. 2.1.17.

ROK ZA PODNOŠENJE: 17.6.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Jedinice lokalne samouprave, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

- prihvatljive aktivnosti: izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe (vodoopskrbna mreža sa pripadajućim objektima);

- izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje (kondicioniranje) pitke vode

- izgradnja/sanacija/rekonstrukcija sustava  odvodnje – kanalizacije;

- izgradnja/sanacija/rekonstrukcija/dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;

- nabava opreme potrebne za održavanje vodoopskrbnog sustava;

- nabava opreme potrebne za prikupljanje i obradu otpadnih voda

IZNOS POTPORE: 85% prihvatljivih troškova

Minimalni iznos 750.000,00 kn, maksimalni iznos (uključujući neprihvatljive troškove, primjerice PDV) može iznositi 56.000.000,00 kn.

IZVOR: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1247 

TRAJNI OTVORENI POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA 'POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA'

ROK ZA PODNOŠENJE: 31.12.2019.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, veliki poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

1) temeljno istraživanje,

2) industrijsko istraživanje,

3) eksperimentalni razvoj,

4) studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivat će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

IZNOS POTPORE: najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu 190.000,00 HRK, najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu 56.000.000,00 HRK.


IZVOR: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1158 

Javni poziv - EUREKA

ROK ZA PODNOŠENJE:  15.7.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Mala i srednja trgovačka društva 

- znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni istraživački instituti) koje se mogu uključiti u projekt samo kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Ne postoje tematska ograničenja, a projekti mogu aplicirati za bilo koje tehnološko područje pod uvjetom da imaju civilnu svrhu te da obuhvaćaju razvoj novog proizvoda, procesa ili usluga.

IZNOS POTPORE: Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu iznosi najviše 150.000,00 EUR ili do 50% udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

IZVOR: http://www.hamagbicro.hr/objavljen-javni-poziv-eureka-svibanj-2016/ 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU GOSPODARSKIH MANIFESTACIJA, ZNANSTVENO - STRUČNIH SKUPOVA I OSTALIH AKTIVNOSTI PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I OBRTA

ROK ZA PODNOŠENJE: Do iskorištenja sredstava.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda,  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:

1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove)

2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove).

Prihvatljivi aktivnosti: najam, zakup, uređenje i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr.

Intenzitet potpore do 40% ukupnih troškova manifestacije.

IZNOS POTPORE:

Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje po jednoj manifestaciji/ znanstveno – stručnom skupu godišnje:

1. za znanstveno – stručne – skupove:

– do  50.000,00 HRK za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera

– do  30.000,00 kuna  za znanstveno – stručni skup državnog karaktera

– do  20.000,00 kuna  za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera

– do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera.

2. za gospodarske manifestacije:

– do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera

– do  120.000,00 kuna  za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera

– do   50.000,00 kuna  za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

– do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera.

IZVOR: https://poduzetnistvo.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-prijavu-gospodarskih-manifestacija-znanstveno-strucnih-skupova-i-ostalih-aktivnosti-promidzbe-poduzetnistva-i-obrta-1405/1405 

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U 2016. GODINI

ROK ZA PODNOŠENJE: 14.6.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI: Pravne osobe iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

– obuka neplivača;

– poticanje bavljenja amaterskim sportom i sportskom rekreacijom;

– organizacija međunarodnoga sportskog natjecanja;

– odlazak na međunarodno sportsko natjecanje.

IZNOS POTPORE:

Maksimalni iznos sufinancirati je 80% opravdanih troškova.

Najniži iznos po programu je 5.000,00 kuna, a najviši 80.000,00 kuna.

IZVOR: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=14589&sec=1933 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare