Poticanje društvenog poduzetništva: Dijele se potpore u iznosu od najmanje 400 tisuća kuna po projektu
EU informator Piše: Poduzetnički centar Solin

Poticanje društvenog poduzetništva: Dijele se potpore u iznosu od najmanje 400 tisuća kuna po projektu

Poduzetnički centar Solin olakšava potragu za raspoloživim sredstvima

POTICANJE DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA

ROK ZA PRIJAVU: 2.9.2016.

PRIHVATLJIVI KORISNICI:

Skupina 1.

Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno: društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

Te mora ispunjavati sljedeće uvjete:      

1. Biti pravna osoba privatnog prava – društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga,udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu;

2. Prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj; (prijavitelj i ako je primjenjivo, svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);

3. Imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijaviti priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv ;

4. Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

5. Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Skupina 2.

Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju,  za društvenog poduzetnika, mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. Biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu ;

2. Prijavitelj treba biti upisan u odgovarajući registar najmanje mjesec dana prije roka za podnošenje prijave te u Republici Hrvatskoj obavljati registriranu djelatnost odnosno imati sjedište u Republici Hrvatskoj (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner mora u prijavi priložiti presliku dokaza o registraciji te presliku akta o osnivanju ili drugog odgovarajućeg temeljnog akta iz kojega je razvidno djelovanje pravne osobe);

3. Imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje (prijavitelj i ako je primjenjivo svaki projektni partner, mora u prijavi priložiti Potvrdu Ministarstva financija/Porezne uprave o nepostojanju javnog duga po osnovi javnih davanja koja mora biti izdana u razdoblju od dana raspisivanja Poziva do dana prijave na Poziv;

4. Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

5. Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora.

Ukoliko je prijavitelj udruga ili zaklada koja nema prijavljenu gospodarsku djelatnost, uvjet je da se gospodarska djelatnost prijavi u tijeku provedbe projekta, što će do kraja provedbe projekta trebati dokazati dostavom rješenja o upisu gospodarske djelatnosti u odgovarajući registar, odnosno prijavi iste u Poreznu upravu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

Skupina 1.

1. Upravljanje projektom i administracija;

2. Jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva);

3. Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe s invaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine) kroz radionice, izobrazbe i druge oblike osposobljavanja;

4. Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija izobrazbe, radionica, okruglih stolova, sajmova, tiskanje promotivnih i materijala za izobrazbu);

5. Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU (umrežavanja društvenih poduzetnika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, osnivanje tematskih skupina za suradnju i razmjenu dobrih praksi, organizacija studijskih putovanja u zemlji i inozemstvu);

6. Promidžba i vidljivost.

Skupina 2.

1. Upravljanje projektom i administracija;

2. Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike (širenje opsega usluga i proizvoda na lokalnom tržištu, procjena potreba i potencijala, novi proizvodi i usluge, nova oprema nužna za isporuku novih proizvoda i usluga, profesionalne i savjetodavne usluge, istraživanje tržišta, društveni i okolišni utjecaj, mogućnost recikliranja, ciljani kupci);

3. Promidžba i vidljivost

IZNOS POTPORE: Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 800.000,00 HRK po pojedinom projektu.

IZVOR: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1263 

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare