Foto: Joško Šupić SPASI ME Jelena Veljača: Dogovoren je sastanak s Plenkovićem!

SPASI ME Jelena Veljača: Dogovoren je sastanak s Plenkovićem!

Premijer je bio na glavnom prosvjedu u Zagrebu na kojem se okupilo više tisuća ljudi

Hoće li prosvjed 'Spasi me' održan u subotu uroditi plodom i donijeti konkretne rezultate za žrtve obiteljskog nasilja? Naime, inicijatorica i suorganizatorica, Jelena Veljača, poznata glumica i producentica, objavila je na Facebooku da je dogovoren sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem.

- Dragi svi, dogovorili smo termin. Sastanak s premijerom je sutra u podne! Hvala vam svima, bez vaše podrške ovo ne bi bilo moguće - obznanila je Jelena Veljača.

Premijer je, podsjetimo, bio na glavnom prosvjedu u Zagrebu na kojem se okupilo više tisuća ljudi. Jedan od zahtjeva je i da se svaki vid obiteljskog nasilja tretira kao kazneno djelo.

Podsjetimo koji su sve zahtjevi:

Nasilje u obitelji obavezno kvalificirati kao kazneno djelo, a ne kao prekršaj. Do izmjena zakona neodložna uputa višeg državnog odvjetništva iz čl. 5. Poslovnika Državnog odvjetništva i uputa Ravnateljstva policije da se tjelesno nasilje i spolno uznemiravanje u obitelji kvalificira kao kazneno djelo nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ-a 

- obavezna uputa sudovima o zaštiti dostojanstva i sigurnosti žrtve nasilja u obitelji kao strane u postupku sukladno čl. 6. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i Poglavlju VI. Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 

- obavezna primjena zaštitnih mjera iz čl. 13. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji tako da će se, sukladno čl. 52. Konvencije, prednost uvijek dati sigurnosti žrtava ili osobama izloženim riziku. 

Izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji: 

- u čl. 10. st. 1. tako da se brišu t. 1 i 4 

- u t. 2. iza riječi 'djeci' dodaje se 'članu obitelji ili bliskoj osobi' 

- u čl. 12. st. 4. riječ 'može' zamjenjuje se riječju 'će', iza riječi 'potrebi' briše se riječ 'može' 

- u čl. 14. st. 1. riječ 'može' zamjenjuje se riječju 'će' 

- u čl. 15. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se'

- u čl. 16. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se'

- u čl. 17. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se' 

- u čl. 18. st. 1. 'može se izreći' zamjenjuje se s: 'izreći će se'

Poduzimanje sljedećih mjera i aktivnosti, propisanih Konvencijom te utvrđenih Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, a za koje su u državnom proračunu za 2019. godinu osigurana sredstva: 

- kontinuirana međuresorna suradnja na prevenciji, sankcioniranju te javnom osuđivanju obiteljskog nasilja, sukladno već potpisanom Sporazumu o suradnji za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama:

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo obrazovanja i znanosti 

- organizacija sveobuhvatne državne edukacijske kampanje nulta tolerancija na nasilje, s naglaskom na obavezu svakog pojedinca da spriječi i prijavi nasilje u obitelji 

- organizacija obveznih stručnih i periodičnih edukacija  i sebnzibiliziranje svih  službenika i djelatnika koji u svome radu dolaze u doticaj s djecom i žrtvama nasilja o postupanju u takvim slučajevima, ranom prepoznavanju znakova nasilja 

- koordinacija između Državnog odvjetništva, policije i centra za socijalnu skrb - mjesečni sastanci s temom prijava za obiteljsko nasilje i transparentno izvješćivanje o statističkim pokazateljima incidencije obiteljskog nasilja 

- u obrazovni sustav obvezno i neodložno uvrstiti edukaciju o obiteljskom i rodno uvjetovanom nasilju 

- uspostava obiteljskih sidova pri općinskim sudovima 

- uspostava neovisnog tijela koje ima ovlasti po prijavama građanki i građana vršiti  nadzor nad radom institucija uključenih u pojedinačni slučaj 

- izvaninstitucionalna podrška skloništima i savjetovalištima koje treba razumjeti kao integralni dio sustava zaštite žrtava, financijski ih podržati te uključivati u multisektorske timove u pojedinim slučajevima nasilja 

- uvođenje zasebne, 24 sata dnevno i 7 dana tjedno dostupne, telefonske i internetske službe za podršku žrtvama nasilja.

Vaša reakcija na temu
Pregledaj komentare
14